JR東海 キハ58系 快速みえ  キハ58形400番台 キハ58-478 ヘッドマーク付き(国鉄色)