JR九州 14系15形 寝台特急 はやぶさ ED76 66

牽引機(ED76 66)はJR九州(豊肥久大鉄道事業部 豊肥久大運輸センター)所属